עדכון מודל התקצוב של ות"ת לשנת תשפ"ד

מתודולוגית היישום במודל התקצוב של ות"ת נכון לשנה"ל תשפ"ד, אשר נבחנת כחלק מהעבודה על רכיב העברת ידע.

סוכם והועבר ע"י ות"ת לכלל רשויות המחקר, כי ניתן פקטור של 1.3 כבר בשנה זו בחישוב הרכיב הנ"ל עבור מענקי מחקר בקרן פזי.

Reset Password

Password reset instructions will be sent to your registered email address.